Histori Islame

Kuzhine

Ligjerata

Hija-Islame

Familja

Privacy policy

Privacy policy
Hijaislame është e angazhuar të mbrojë privatësinë e çdo informacioni personal që mund të ofroni kur vizitoni faqen tonë të internetit dhe është hartuar në përputhje me Politikën e Mbrojtjes së të Dhënave.

Kur vizitoni hijaislame.com , ju bëni këtë në mënyrë anonime – nuk ka nevojë të na tregoni se kush jeni. Nëse na drejtoni një pyetje, ne do t’ju kërkojmë të jepni informacione që do të na ndihmojnë me këtë hetim. Vetëm ata që “duhet të dinë” do të kenë qasje në të dhënat personale të ofruara. Në çdo kohë kur kërkohet informacion personal, do të bëhet e qartë se për çfarë qëllimi kërkohet ky informacion dhe se si do të përdoret ky informacion.

Ne do të mbajmë të dhënat minimale personale të nevojshme për të na mundësuar kryerjen e funksioneve tona. Ne do të sigurojmë që informacioni është i saktë dhe i përditësuar dhe pasaktësitë korrigjohen shpejt. Të dhënat personale do të mbahen në një mjedis të kontrolluar dhe të sigurt. Të dhënat duhet të përdoren vetëm për qëllimin për të cilin ishte menduar, përveç nëse subjekti i të dhënave është i vetëdijshëm dhe ka dhënë pëlqimin për të dhënat që ndahen ose përdoren për një qëllim tjetër. Të gjitha përgjigjet duhet të jenë në përputhje me Aktin e Mbrojtjes së të Dhënave. Duhet t’i kushtohet vëmendje të drejtave të njeriut të çdo individi.

Security
Ne marrim masa paraprake për të mbrojtur informacionin tuaj. Kur dërgoni informata të ndjeshme përmes internetit, informacionet tuaja mbrohen si në internet ashtu edhe në linjë.

Kudo që grumbullojmë informacione të ndjeshme (të tilla si të dhënat e kartës së kreditit), ky informacion është koduar dhe transmetohet në mënyrë të sigurt. Ju mund ta verifikoni këtë duke kërkuar një ikonë të bllokuar të mbyllur në fund të shfletuesit tuaj, ose duke kërkuar “https” në fillim të adresës së faqes së internetit.

Hija-Islame

Portali hijaislame.com është themeluar vitin 2009.

hijaislamee@hotmail.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy