SI TË MBROHEMI NGA SHEJTANI

136

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Allahu prej mirësisë së Tij ndaj robit i bëri disa shkaqe të cilat e mbrojnë robin prej shejtanit dhe i ndihmojnë atij që nëpërmjet këtyre shkaqeve ta largon shejtanin prej vetes. Në vazhdim do t’i ceki dhjetë prej tyre:
1. Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu prej shejtanit të mallkuar. (Duke thënë Eudhu bil-lahi mine shejtani rraxhim).
2. Leximi i dy sureve: el Felek dhe Nas.
3. Leximi i ajetul Kursi (Bekare 255).
4. Leximi i sures Bekare.
5. Leximi i dy ajeteve të fundit prej sures Bekare (ajeti 285-286).
6. Leximi i tre ajeteve të para të sures Gafir.
7. Thënia njëqind herë në ditë: “La ilahe il-lAllahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul Hamdu ve Huve ala kul-li shejin Kadir”. (S’ka të adhuruar përveç Allahut Një dhe të pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi, Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send).
8. Përmendje e shpeshtë e Allahut, e sidomos thënia e dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes.
9. Marrja e abdesit dhe falja e namazit.
10. Largimi prej shikimit të ndalur, largimi prej bisedave të kota, largimi prej përzierjes me njerëz mëkatarë e të shëmtuar dhe largimi prej vendeve ku qarkullojnë shejtanët, si tregjet, etj.
Nga arabishtja: Irfan JAHIU
Pjesë e shkëputur nga tema:
VESVESET E SHEJTANIT DHE MBROJTJA PREJ TIJ
SHEJH MUHAMED IBËN ABDURRAHMAN IBËN KASIM

Get real time updates directly on you device, subscribe now.