Lutje per merzi apo pikellim

683

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Pejgamberi, alejhi salatu ue selam, ka thënë: “Çdoherë që
robin e kaplon një mërzi apo pikëllim dhe ai thotë: ‘ALLAHUMME
INNI ABDUKE IBNU ABDIKE IBNU EMETIKE, NASIJETI BIJEDIKE, MADIN
FIJE HUKMUKE, ADLUN FIJE KADAUKE, ESELUKE BIKULI ISMIN HUVE
LEKE, SEMMEJTE BIHI NEFSEKE, EU ENZELTEHU FI KITABIKE, EU
ALEMTEHU EHADEN MIN HALKIKE, EU ISTE’THERTE BIHI FI ILMIL
GAJBI INDEKE, EN TEXH’ALEL KURANE RABIA KALBI, UE NURA SADRI,
UE XHELAE HUZNI UE DHEHABE HEMMI’ Allahu gjithsesi do t’ia
largojë mërzinë dhe në vend të pikëllimit do ta gëzojë”.
Njerëzit thanë: Ia vlen që t’i mësojmë këto fjalë? Sigurisht,
këto fjalë duhet t’i mësojë ai që i dëgjon – tha Pejgamberi.
(Sahih Ibën Hiban nr. 972, Shuajb Arnauti thotë se zinxhiri i
këtij hadithi është i saktë)Përkthimi i lutjes është: O Allahu
im, unë jam robi Yt, i biri robit Tënd dhe i biri i robëreshës
Tënde, balli im është në dorën Tënde, vendimi Yt mbi mua
kalon, gjykimi Yt mbi mua është i drejtë. Të lus me çdo emër
që ke, me të cilin e ke emërtuar Vetveten, ose e ke zbritur në
Librin Tënd, ose ia ke mësuar dikujt nga krijesat, ose e ke
mbajtur të fshehur në diturinë Tënde që Kuranin ta bësh
pranverë të zemrës sime, dritë për gjoksin tim, heqje të
pikëllimit dhe largim të mërzisë
Lutje per merzi apo pikellim
Pejgamberi, alejhi salatu ue selam, ka thënë: “Çdoherë që
robin e kaplon një mërzi apo pikëllim dhe ai thotë: ‘ALLAHUMME
INNI ABDUKE IBNU ABDIKE IBNU EMETIKE, NASIJETI BIJEDIKE, MADIN
FIJE HUKMUKE, ADLUN FIJE KADAUKE, ESELUKE BIKULI ISMIN HUVE
LEKE, SEMMEJTE BIHI NEFSEKE, EU ENZELTEHU FI KITABIKE, EU
ALEMTEHU EHADEN MIN HALKIKE, EU ISTE’THERTE BIHI FI ILMIL
GAJBI INDEKE, EN TEXH’ALEL KURANE RABIA KALBI, UE NURA SADRI,
UE XHELAE HUZNI UE DHEHABE HEMMI’ Allahu gjithsesi do t’ia
largojë mërzinë dhe në vend të pikëllimit do ta gëzojë”.
Njerëzit thanë: Ia vlen që t’i mësojmë këto fjalë? Sigurisht,
këto fjalë duhet t’i mësojë ai që i dëgjon – tha Pejgamberi.
(Sahih Ibën Hiban nr. 972, Shuajb Arnauti thotë se zinxhiri i
këtij hadithi është i saktë)
Përkthimi i lutjes është: O Allahu im, unë jam robi Yt, i biri
robit Tënd dhe i biri i robëreshës Tënde, balli im është në
dorën Tënde, vendimi Yt mbi mua kalon, gjykimi Yt mbi mua
është i drejtë. Të lus me çdo emër që ke, me të cilin e ke
emërtuar Vetveten, ose e ke zbritur në Librin Tënd, ose ia ke
mësuar dikujt nga krijesat, ose e ke mbajtur të fshehur në
diturinë Tënde që Kuranin ta bësh pranverë të zemrës sime,
dritë për gjoksin tim, heqje të pikëllimit dhe largim të
mërzisë

Get real time updates directly on you device, subscribe now.